شورای اسلامی شهر تیمورلو

 

اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو :

جناب آقای علیرضا بشیری رییس شورای اسلامی

جناب آقای محمدنقی رجبی نائب رییس

جناب آقای ناصر علیزاده خزانه دار

جناب آقای سعید دیوخار عضو شورا

جناب آقای محمدرضا تیمورلویی عضو شورا

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو


چاپ   ایمیل