شورای اسلامی شهر تیمورلو

 

اعضای شورای اسلامی شهر تیمورلو :

شهرداری تیمورلو, تیمورلو

جناب آقای علیرضا بشیری  رییس شورای اسلامی

شهرداری تیمورلو, تیمورلو

جناب آقای ناصر علیزاده  نائب رییس

شهرداری تیمورلو, تیمورلو

جناب آقای رضا صادقی خزانه دار

شهرداری تیمورلو, تیمورلو

جناب آقای علی اصغر فرجی منشی شورا

شهرداری تیمورلو, تیمورلو

جناب آقای محمدرضا رسولی عضو شورا

 

 


چاپ   ایمیل