شروع عملیات جدول گذاری پارک بزرگ شهر تیمورلو

شروع عملیات جدول گذاری پارک بزرگ شهر تیمورلو