جلسه تصویب بودجه 1400

تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری و شورای شهر برای سال مالی ۱۴۰۰ در جلسه شماره ۱۲۰ مورخه ۹۹/۱۱/۲۵

شهرداری تیمورلو,تیمورلو

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو