آگهی مزایده عمومی

انتشار نوبت دوم آگهی مزایده عمومی شهرداری تیمورلو

شهرداری تیمورلو,تیمورلو