آگهی مزایده بازار هفتگی مرحله اول

انتشار نوبت اول آگهی مزایده بازار هفتگی