آگهی مزایده بازار هفتگی مرحله اول

انتشار نوبت اول آگهی مزایده بازار هفتگی 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو