آگهی مرحله دوم مزایده فروش مغازه و آپارتمان

انتشار آگهی مرحله دوم مزایده فروش مغازه و آپارتمان

شهرداری تیمورلو,تیمورلو