مهندس جواد کاظم پور به عنوان سرپرست شهرداری تیمورلو منصوب شد

طبق مصوبه شماره 139 مورخه 1400/04/13 شورای شهر تیمورلو آقای مهندس جواد کاظم پور مسئول املاک شهرداری با 5 رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری تیمورلو منصوب شد.