ادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو

ادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو با شروع سال جدید روز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ پیرو مصالحه با آقای محمدقلی فرجی قسمت واقع در طرح ملک ایشان واقع در خیابان بهارستان تخریب و آزاد سازی گردید. آزاد سازی این ملک که در یکی نقاط بحرانی شهر واقع شده بود سبب بهبود عبور و مرور و کاهش حوادث خواهد بود.

ادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو،شهرداری تیمورلو, تیمورلوادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو،شهرداری تیمورلو, تیمورلوادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو،شهرداری تیمورلو, تیمورلوادامه مسیرگشایی شهر تیمورلو،شهرداری تیمورلو, تیمورلو