شعار سال

شعار سال 1402 توسط مقام معظم رهبری اعلام گشت.

شهرداری تیمورلو, تیمورلو