لایروبی رودخانه گنبرف

لایروبی و ساماندهی رودخانه گنبرف در اراضی پایین دست تیمورلو بعداز راه آهن

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو