دیدار با خانواده شهدا

شهردار تیمورلو به همراه رئیس بنیاد شهید و رئیس اداره بهزیستی شهرستان آذرشهر با خانواده شهید داود راثی دیدار کردند.
شهرداری تیمورلو,تیمورلو