روز جهانی کارگر گرامی باد

?یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر بر همه زحمتکشان عرصه کار و تلاش بخصوص کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری شهر تیمورلو گرامی باد.