روز درخت کاری

برگزاری برنامه درختکاری با حضور امام جمعه محترم بخش گوگان، امام جماعت محترم تیمورلو، بخشدار، ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه گوگان،فرماندهی پاسگاه انتظامی بخش گوگان ، ریاست اداره جهاد کشاورز بخش گوگان ،شهردار واعضای شورای شهر تیمورلو

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو