آسفالت ریزی مسیر قراغیل به شهرک صنعتی

با حضور شهردار محبوب و پرتلاش و شورای شهر تیمورلو، حاج میرزا قلعه ای و همچنین شورای محترم قراغیل، هفتصد متر باقیمانده از راه ارتباطی قراغیل به شهرک صنعتی شهید سلیمی به طور کامل آسفالت ریزی شد.

 

شهرداری تیمورلو,تیمورلو