دومین جلسه ستاد مدیریت بحران

دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تیمورلو روز پنجشنبه 98/07/04 با حضور تمامی اعضا در محل ساختمان شهرداری تیمورلو تشکیل شد. در این جلسه در خصوص مسائل موجود در زمینه مدیریت بحران علی الخصوص کنترل سیل رودخانه گنبرف تصمیم گیری شد.

شهرداری تیمورلو,تیمورلو