اقدامات وآمادگی جهت استقبال از سال نو و مسافران نوروزی

اقدامات وآمادگی جهت استقبال از سال نو و مسافران نوروزی
1) نظافت سرویس های بهداشتی و لایروبی کانالهای شهری
2) بیل کاری فضای سبز و گل کاری
3) نظافت تمامی معابر سطح شهر
4) لکه گیری معابر و خیابان ها
5) آغاز نقاشی دیواری و زیباسازی شهری

شهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلوشهرداری تیمورلو,تیمورلو